Skriva/Läsa Textfiler – VB.net Funktion

Skriva/Läsa Textfiler – VB.net Funktion.

Skapa en modul och lägg in detta:

Public Function GetFileContents(ByVal FullPath As String, _
Optional ByRef ErrInfo As String = ””) As String

Dim strContents As String
Dim objReader As StreamReader
Try

objReader = New StreamReader(FullPath)
strContents = objReader.ReadToEnd()
objReader.Close()
Return strContents
Catch Ex As Exception
ErrInfo = Ex.Message
End Try
End Function

Public Function SaveTextToFile(ByVal strData As String, _
ByVal FullPath As String, _
Optional ByVal ErrInfo As String = ””) As Boolean

Dim Contents As String
Dim bAns As Boolean = False
Dim objReader As StreamWriter
Try

objReader = New StreamWriter(FullPath)
objReader.Write(strData)
objReader.Close()
bAns = True
Catch Ex As Exception
ErrInfo = Ex.Message

End Try
Return bAns
End Function

Imports System.IO <-- Måste också vara med.