Ta bort all PHP-kod (Funkar givetvis med andra tecken också)

Här är en kod som gör så allt mellan och ?> tas bort. Alltså, all PHP-kod.

Dim HTMLPHP As String, HTML As String

HTMLPHP = "test test" 'Ladda in HTML+PHP-kod

Do While InStr(HTMLPHP, " 0
HTML = HTML & Left(HTMLPHP, InStr(HTMLPHP, "") +2)
Loop
HTML = HTML & HTMLPHP

Textbox1.Text = HTML 'Lägg in texten i textboxen

Denna kod är inte skriven av mig, utan en kille som heter Thomas Roman.

Pause-funktion för Visual Basic 6

Pause-funktion för Visual Basic 6.


Private Declare Function GetTickCount Lib ”kernel32” () As Long
Public Sub Pause(Seconds As Single)

Dim T As Single
Dim T2 As Single
Dim Num As Single

Num = Seconds * 1000

T = GetTickCount()
T2 = GetTickCount()

Do Until T2 – T >= Num
T2 = GetTickCount()
DoEvents
Loop

End Sub

När man vill använda funktionen skriver man bara Pause (6).
Detta ”Pausar” programmet i 6 sekunder.