Gratis Linux Operativsystem

Jag måste bara tipsa om ett riktigt bra gratis operativsystem, nämligen Linux Mint! Jag trodde övergången från Windows till Linux skulle bli jobbig med det har gått väldigt lätt! Och det är väldigt roligt att prova på något nytt efter att ha kört Windows i 15 år.
Det enda som inte fungerar speciellt bra är att spela Windows-spel. Men även Warcraft 3 och CounterStrike har jag fått att fungera fint. Dessutom finns det rätt bra spel till Linux som till exempel Heroes of Newerth.

Du som är sugen på att prova Linux bör veta att du kan ha Windows och Linux installerade samtidigt och själv välja vilket Operativsystem du vill starta när du startat datorn.

Prova Linux Mint!

Min Conky Config

Här kommer min Conky-config som jag använder. Jag kan dock inte ta åt mig äran eftersom jag bara kopierat och ändrat nån rad.

own_window yes
own_window_type override
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar
background no
double_buffer yes
use_spacer yes
use_xft yes
update_interval 2.5
minimum_size 200 5
maximum_width 300
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders yes
uppercase no
border_margin 4
border_width 1
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color white
own_window_transparent yes
alignment top_right
gap_x 10
gap_y 15
override_utf8_locale yes
xftfont Terminus:size=8
#xftalpha 0.8
# ${execi 60 cal -3 | cut -c23-64}

TEXT
${color }${time %a, %B %e, %G}${alignr}${time %R %Z}
${color lightgrey}System uptime:${alignr}${color #ddaa00}${uptime_short}

${color }Linux Mint
${alignr}${kernel}${machine}

${color slate grey}Processor: ${alignr}${color }${execi 1000 cat /proc/cpuinfo | grep ”model name” | cut -c14-36}
${color lightgrey}${tab 20}Freqency: ${color }${freq_g cpu0}Ghz
${color lightgrey}${tab 20}Load: ${color #ddaa00}${cpu}% ${alignr }${color }${cpubar 6,175}
${color lightgrey}${tab 20}Processes Running: ${color }${running_processes}
${color lightgrey}${tab 20}Processes Sleeping: ${color }${processes}

${color lightgrey}${tab 20}Högsta CPU Processer: $alignr CPU%
${color #ddaa00}${tab 40}${top name 1}$alignr${top cpu 1}
${color }${tab 40}${top name 2}$alignr${top cpu 2}
${color }${tab 40}${top name 3}$alignr${top cpu 3}

${color slate grey}RAM-Minne:
${color }${tab 20}Real: ${memmax} total / ${mem} in use
${color lightgrey}${tab 20}Used: ${color #ddaa00}${memperc}% ${alignr}${color }${membar 6,175}
${color }${tab 20}Swap: ${swapmax} total / ${swap} in use
${color lightgrey}${tab 20}Used: ${color #ddaa00}${swapperc}% ${alignr}${color }${swapbar 6,175}

${color lightgrey}${tab 20}Högsta RAM-Minnes Processer: $alignr MEM%
${color #ddaa00}${tab 40}${top_mem name 1}$alignr${top_mem mem 1}
${color }${tab 40}${top_mem name 2}$alignr${top_mem mem 2}
${color }${tab 40}${top_mem name 3}$alignr${top_mem mem 3}
${color }${tab 40}${top_mem name 4}$alignr${top_mem mem 4}
${color }${tab 40}${top_mem name 5}$alignr${top_mem mem 5}

${color slate grey}Disk: ${color }/dev/hda3 Linux (ext3)
${color lightgrey}${tab 20}Totalt: ${color }${fs_size}
${color lightgrey}${tab 20}Använt: ${color }${fs_used}${color lightgrey}${alignr}Tillgängligt: ${color }${fs_free}
${color lightgrey}${tab 20}Ledigt: ${color #ddaa00}${fs_free_perc}% ${tab 45}${color }${alignr}${fs_bar 6,175}

${color slate grey}Network:
${color lightgrey}${tab 20}IP: ${color }${addr eth0}
 
Ned: $color${downspeed eth0} k/s ${alignr}Upp: ${upspeed eth0} k/s
${downspeedgraph eth0 25,125 000000 ff0000} ${alignr}${upspeedgraph eth0
25,125 000000 00ff00}$color

Totalt: ${totaldown eth0} ${alignr}Total: ${totalup eth0}
Inbound: ${tcp_portmon 1 32767 count} Outbound: ${tcp_portmon 32768
61000 count}${alignr}Total: ${tcp_portmon 1 65535 count}

${color slate grey}Kalender:

${alignc}${color lightgrey}${font DejaVu Sans Mono :size=8}${execi 60 cal -3 | cut -c23-64} $font