Skriva textfil med vb.net

’Lägg till denna rad överst i ditt program

Imports System.IO ’Importerar System Imports Object för skrivning och läsning av filer


’Sedan denna rad som öppnar textfilen

Dim TextFile1 As New StreamWriter(”c:\hej.txt”)

’Dessa rader skriver och stänger filen

TextFile1.WriteLine(”Denna text hamnar i filen”)

TextFile1.Close()